VirtualBox -н Дискийн хэмжээг ихэсгэх

Virtualbox дээр суулгаж тохируулсан машины дискийн хэмжээ багадаад, нэмэх шаардлагатай болох, эсвэл хэмжээг нь багасгах шаардлагатай болбол виртуал ҮС суусан фолдер дотроо орж байгаад

VBoxManage modifyhd windows7.vdi --resize 102400

коммандыг ажиллуулна. Хэрэглэгч нь root биш бол sudo -горимоор ажиллуулна.

Хэрэв тушаал амжилттай биелэгдсэн бол

0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%

дэлгэцэнд харуулж, ямар нэгэн алдаа гарахгүйгээр комманд төгсөнө.

Энд 
- windows7.vdi нь тухайн виртуал үйлдлийн системийн диск
- 102400 нь дискийг өөрчилсний дараах хэмжээ. 

0 сэтгэгдэлтэй: